25 Ocak 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28184

YNETMELK

Adalet Bakanlndan:

TEBLGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAR YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam ve Dayanak

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayl Tebligat Kanununun uygulanmasna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; yarg mercileri, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayl cetvelde yer alan genel bte kapsamndaki kamu idareleri, (II) sayl cetvelde yer alan zel bteli idareler, (III) sayl cetvelde yer alan dzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayl cetvelde yer alan sosyal gvenlik kurumlar ile il zel idareleri, belediyeler, ky hkm ahsiyetleri, barolar ve noterler tarafndan yaplacak tm tebligat ilemlerine ilikin usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, Tebligat Kanununun 60 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

KNC BLM

Tebligatn Yaplmas

Tebligatn yaplmas

MADDE 4 (1) 2 nci maddede belirtilen merciler tarafndan yaplacak tm tebliler, bu Ynetmelik hkmlerine gre Posta ve Telgraf Tekilat Genel Mdrl (PTT) veya memur vastasyla yaplr.

Tebligatn memur vastasyla yaplmas

MADDE 5 (1) Tebligatn;

a) Kanunlarda zel hkm bulunan hallerde,

b) Gecikmesi halinde zarar doabilecek ilerde,

c) 2 nci maddede belirtilen ve ayn yerde bulunan merciler arasnda ya da bu mercilerde bulunan kiilere,

yaplmas durumunda, tebliler kendi memurlar veya mahalli mlki idare amirinin emriyle kolluk vastasyla yaptrlr.

(2) Memur vastasyla tebligat yaptrlmasn gerektiren sebep tebligat evraknda gsterilir.

(3) Kolluk vastasyla tebligat yaptrlabilmesi iin, teblii karan merciin, sebebini de belirtmek suretiyle mahalli mlki idare amirine mracaat etmesi gerekir. Mahalli mlki idare amirinin emri olmadan kollua gnderilen tebli evrak gnderen mercie iade edilir.

(4) Zor kullanlmasn gerektiren veya soruturma evresine ilikin grevlerin kolluk tarafndan yaplacana dair olan hkmlerle bu Ynetmeliin Yedinci Blmnde yer alan zel hkmler sakldr.

cret tarifesi

MADDE 6 (1) Posta ve Telgraf Tekilat Genel Mdrl, bu Ynetmelie gre yapaca ilerden dolay alaca cretleri ayr bir tarifeyle tespit eder.

Memur vastasyla teblide zorunlu masraflar

MADDE 7 (1) Bu Ynetmelik gereince memur vastasyla yaptrlacak teblilerde, tebli yapana verilecek zorunlu masraflarn miktar, tebli yaplacak ahsn bulunduu yerin uzaklna gre, her mali ylbanda, il idare kurullarnca, merkez ile ve bal ileler iin ayr ayr tespit olunur.

(2) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayl Harcrah Kanununun 49 uncu maddesine gre tazminat alan memurlara, yaptklar tebliler iin deme yaplmaz.

cret ve masraflarn pein denmesi

MADDE 8 (1) Tebligatn yaplmasn isteyen, aksine bir hkm bulunmadka 6 nc madde gereince hazrlanan tarifede belirtilen creti veya 7 nci madde gereince verilecek zorunlu masraflar pein olarak der. Tebligat masraflar kesin olarak belirlenemez ise avans olarak alnr ve daha sonra mahsubu yaplarak bakiyesi iade edilir.

(2) Teblii karacak merci tarafndan belirlenen sre iinde gerekli masrafn verilmemesi halinde talepten vazgeilmi saylr. Hakl sebeplerden dolay bu sreye uyulmamas halinde yeni bir sre verilir.

(3) Adli yardmdan faydalananlarn, birinci fkra gereince vermeleri gereken cret veya masraflar, ileride haksz kacak taraftan alnmak zere ilgili mercilerce denir.

(4) Yabanc elilik ve konsolosluklardan gnderilen evraka ait cret veya masrafn bu elilik veya konsolosluklardan talep edilebilmesi, anlama hkmlerine ve mtekabiliyet esaslarna tabidir.

(5) Yabanc lkelerde yaplacak tebligat cretleri, 39 uncu madde gereince yaymlanacak tebli esaslarna gre teblii karan merci tarafndan alnr.

Tebli evraknn kayb halinde masraflar

MADDE 9 (1) PTT letmesine tevdi edilen tebli evraknn, mcbir haller dnda kaybedilmesi halinde masraflar, 2/3/1950 tarihli ve 5584 sayl Posta Kanununun taahhtl maddeler hakkndaki hkmleri gereince karlanr. Masraf miktar, tebli evraknn tanzim ve teblii iin gerekli masraf miktarndan fazla olamaz.

(2) Tebli evrak, postaya deerli olarak verilirse, kayb halinde tazminat, Posta Kanununun deerli maddeler hakkndaki hkmleri gereince denir.

(3) Tebli evraknn telgraf servisinde kayp veya gecikmeye uramas halinde birinci fkra hkmleri uygulanr.

Uak, telgraf ve dier seri veya zel vastalarla tebligat

MADDE 10 (1) Tebligat, uakla veya postada kullanlan dier seri ve zel vastalarla veya muhtelif iaretli telgraflarla da yaptrlabilir.

(2) Tebliin bu vastalardan hangisiyle yaplaca ilgilinin talebi zerine veya resen, mahkeme bakan, hkim veya teblii yaptracak dier merciler tarafndan kararlatrlr. Talepte bulunan mracaatn yazl olarak yapmamsa, talep, ilgili evrak zerine yazlarak kendisine imzalattrlr.

(3) lgilinin talebi veya resen grlen lzum zerine birinci fkrada yazl vastalardan biriyle tebligat yaplabilmesi iin, tebligat karan merci tarafndan sebebinin evrak zerinde gsterilmesi gerekir.

Uak, telgraf ve dier seri veya zel vastalarla tebligat cretleri

MADDE 11 (1) Tebligatn, resen veya talep zerine uak, telgraf ve dier seri veya zel vastalarla yaplmas halinde bunlara ait cretler, 6 nc madde gereince hazrlanan cret tarifesine gre teblii isteyenden, tebli cretine ilaveten alnr.

Elektronik tebligat

MADDE 12 (1) Tebligatlar, elektronik yolla yaplabilir, zorunlu bir sebeple yaplamamas hlinde bu Ynetmelikte belirtilen usullerle tebligat yaplr. Elektronik yolla tebligata ilikin usul ve esaslar buna ilikin ynetmelikle dzenlenir.

NC BLM

Tebligat Esaslar

Tebli evraknn nshalar ve makbuz verilmesi

MADDE 13 (1) Tebli olunacak her nevi evrak, biri dosyasna konulmak ve dieri tebli edilecek kiilere verilmek zere yeterli saydaki nshadan oluur. Bu nshalarda, i sahibi veya vekilinin imzas bulunur. Resen yaplan tebligata ait evrak, teblii karan merciin yetkili memuru tarafndan imzalanr.

(2) Tebli olunmak zere yetkili mercilere verilecek evrakn her nshasna bu mercilerce, verildii tarih yazlr ve istenirse makbuz verilir.

(3) Her nevi evrakn tebliine ve davetiyelere ait tebli mazbatalar dosyasna konulur.

Davetiyelerin tanzimi

MADDE 14 (1) Tebligat Kanununun 9 uncu maddesinde yazl kaytlar iermek zere tanzim olunacak davetiyeler, ek-1de yer alan (1) numaral rnekte gsterildii ekilde hazrlanr.

Mddet tayini

MADDE 15 (1) 10 uncu maddede saylan vastalarla yaplan tebligatlar dndaki her eit tebli evrak ve davetiyelerin, ilgililere ulamas ve ilgililerin tebliin veya davetiyenin gereklerini yerine getirebilmesi iin bu evrak karan merci tarafndan tayin edilecek mddetin hesabnda, evrakn gnderilecei mahallin yaknlk veya uzakl, mevsim koullar, ulam aralarnn durumu gibi hususlar dikkate alnr.

Bilinen adreste tebligat

MADDE 16 (1) Tebligat, ncelikle tebli yaplacak ahsn bilinen en son adresinde yaplr. Bilinen en son adresin tespitinde, tebli isteyenin beyan, muhatabn veya dier ilgililerin bildirimleri ya da mevcut belgeler esas alnr.

(2) Bilinen en son adresin tebligata elverili olmadnn anlalmas veya tebligat yaplamamas hlinde, muhatabn adres kayt sisteminde bulunan yerleim yeri adresi bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yaplr. Ayrca bakaca adres aratrmas yaplmaz. 79 uncu maddenin ikinci fkrasna gre renkli bastrlan tebligat zarfnda, adresin muhatabn adres kayt sistemindeki yerleim yeri adresi olduu belirtilerek bu adrese tebligat yaplacana dair meruhata yer verilir.

Adresten baka yerde tebligat

MADDE 17 (1) Bir ahsa, adresinden baka bir yerde tebligat yaplabilmesi, o ahsn kabul halinde mmkndr.

(2) Tebli yaplacak ahsn, teblii karan mercie, PTT merkezine veya tebli memuruna mracaat etmesi durumunda da tebli yaplr.

Vekile tebligat

MADDE 18 (1) Vekil vastasyla takip edilen ilerde tebligat vekile yaplr. Vekile brosunda yaplacak tebligat, resm alma gn ve saatleri iinde yaplr.

(2) Vekil birden ok ise bunlardan birine tebligat yaplmas yeterlidir. Eer tebligat birden fazla vekile yaplm ise bunlardan ilkine yaplan tebli tarihi asl tebli tarihi saylr. Ancak, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayl Ceza Muhakemesi Kanununun, kararlarn sanklara tebli edilmesine ilikin hkmleri sakldr.

Kanuni temsilciye tebligat

MADDE 19 (1) Kanuni temsilcisi bulunanlara yaplacak tebligat temsilciye yaplr.

(2) Kanuni temsilcisi bulunanlara kanun hkmleri gereince bizzat kendilerine tebligat yaplmas icap ederse temsilciye tebligat yaplmaz.

(3) Kanuni temsilcisi olmayp da bulunmas gerekenlere usulne gre kanuni temsilci tayini yoluna gidilir.

Tzel kiilere ve ticari iletmelere tebligat

MADDE 20 (1) Tzel kiilere tebli yetkili temsilcilerine, bunlar birden ok ise yalnz birine yaplr.

(2) Bakanlklarn ve bunlarn tekilatnn, Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayl cetvelde yer alan genel bte kapsamndaki kamu idareleri, (II) sayl cetvelde yer alan zel bteli idareler, (III) sayl cetvelde yer alan dzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayl cetvelde yer alan sosyal gvenlik kurumlar ile il zel idarelerinin, belediyelerin, kylerin ve zel kanunlarna dayanlarak kurulmu bulunan teekkllerle, irketlerin, derneklerin ve vakflarn yetkili temsilcileri, bal bulunduklar kanunlara ve statlerine gre tayin edilir.

(3) Gerek ve tzel kiilere ait ticari iletmelerin ilemlerinden kaynaklanan uyumazlklarda, ticari iletmenin o ilemde yetkili ticari temsilcisine yaplan tebli geerlidir.

Tzel kiilerin memur ve mstahdemlerine tebligat

MADDE 21 (1) Tzel kiiler adna tebligat almaya yetkili kiiler, herhangi bir sebeple mutat i saatlerinde iyerinde bulunmamalar veya o srada evrak bizzat alamayacak bir halde olmalar durumunda tebli, tzel kiinin o yerdeki srekli alan memur veya mstahdemlerinden birine yaplr.

(2) Ancak, kendisine tebli yaplacak memur veya mstahdemin, tzel kiinin o yerdeki tekilat veya personeli iinde grev itibariyle tebligatn muhatab olan tzel kiinin temsilcisinden sonra gelen bir kimse veya evrak mdr gibi esasen bu tr ilerle grevlendirilmi bir kii olmas gereklidir.

(3) Bu kiilerin de bulunmamas halinde, bu husus tebli mazbatasnda belirtilir ve tebli, o yerdeki dier bir memur veya mstahdeme yaplr.

Er ve erbalara tebligat

MADDE 22 (1) Er ve erbalara yaplacak tebli, kta komutan ve kurum amiri gibi en yakn ste yaplr.

(2) Nbeti amiri veya subay, tebli memurunun en yakn ste tebli yapmasn temin eder.

Dier askeri ahslara tebligat

MADDE 23 (1) 22 nci maddenin kapsam dnda kalan askeri ahslara, birlik veya kurumda tebligat yaplmas gerektiinde, tebliin yaplmasn nbeti amiri veya subay temin eder. Muhatap bu kiiler tarafndan derhal bulundurulamaz veya tebellden kanrsa ya da dier bir sebeple tebliin temini mmkn olmazsa, tebli o nbeti amiri veya subayna yaplr.

Seferde askeri ahslara tebligat

MADDE 24 (1) Sefer halinde olan birlik veya kuruma mensup askeri ahslara tebligat, bal bulunduklar Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlklar araclyla yaplr.

(2) Tebligat, kta komutan, kurum amiri gibi en yakn st yapar.

Ayn konutta oturan kiilere veya hizmetiye tebligat

MADDE 25 (1) Kendisine tebligat yaplacak kii adresinde bulunmazsa tebli, kendisi ile ayn konutta oturan kiilere veya hizmetilerinden birine yaplr.

Meslek ve sanat erbabna tebligat

MADDE 26 (1) Belirli bir yerde devaml olarak meslek veya sanatn icra edenlere, o yerde de tebligat yaplabilir.

(2) Muhatabn iyerinde bulunmamas halinde tebli, ayn yerde srekli olarak alan memur veya mstahdemlerinden birine yaplr.

(3) Muhatap, meslek veya sanatn konutunda icra ediyorsa, kendisi bulunmad takdirde memur veya mstahdemlerinden birine yaplr. Bunlardan hi birinin bulunmamas durumunda tebli, ayn konutta srekli olarak oturan kiilere veya hizmetilerinden birine yaplr.

Otel, hastane, fabrika ve okul gibi yerlerde tebligat

MADDE 27 (1) Tebli yaplacak kii; otel, pansiyon, hastane, tedavi veya istirahat evi, fabrika, okul, renci yurdu, resmi veya zel daire veya kurum gibi iine serbeste girilemeyen veya aranann kolayca bulunmas mmkn olmayan bir yerde bulunuyorsa tebliin yaplmasn, o yeri idare eden veya muhatabn bulunduu ksmn amiri temin eder.

(2) Muhatap bu kiiler tarafndan derhal bulundurulamaz veya tebellden kanrsa yahut dier bir sebeple tebliin temini mmkn olmazsa tebli o yeri idare eden veya muhatabn bulunduu ksmn amirine yaplr.

Tutuklu ve hkmllere tebligat

MADDE 28 (1) Tutuklu ve hkmllere tebligat yaplmasn, bu kiilerin bulunduu kurum mdr, mdr yoksa oray idare eden memur temin eder.

(2) Bir yl veya daha fazla hrriyeti balayc ceza ile mahkm olup kendilerine kanuni temsilci atanm olanlara ait tebligat, 19 uncu maddeye gre yaplr.

(3) Tutuklu ve hkmlye tebligat yaplamazsa tebli mazbatasna mdr veya memur tarafndan belirtilen sebep erh verilir.

(4) Tutuklu veya hkmlnn hastanede bulunmas halinde dahi tebligat, yukardaki fkralar hkmlerine gre yaplr.

Muhatabn geici olarak baka yere gitmesi

MADDE 29 (1) 21, 22, 23, 25, 26 ve 27 nci maddelerde yazl kiiler, tebli yaplacak olann geici olarak baka yere gittiini belirtirlerse, tebli memuru, muhatabn hangi sebeple adresten geici olarak ayrldn, beyanda bulunann ad ve soyad ile sfatn tebli tutanana yazar. Tebli tutanan beyanda bulunana imzalattrr ve tebli edilecek evrak beyanda bulunana verir. Bu kiiler, tebli evrakn kabule mecburdurlar.

(2) Bu kiilerin beyanlarn imzadan kanmalar ve tebli evrakn kabul etmemeleri durumunda, tebli memuru bu hususu tutanaa yazar, imzalar ve tebli olunacak evrak, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti yesinden birine ya da kolluk amir veya memurlarna imza karlnda teslim eder ve teslim ettii kiinin adresini ieren ihbarnameyi gsterilen adresin kapsna yaptrr.

(3) Bu maddeye gre yaplacak tebligatlarda tebli, tebli evraknn 21, 22, 23, 25, 26 ve 27 nci maddelerde yazl kiilere verildii tarihte veya ihbarname kapya yaptrlmsa bu tarihten itibaren onbe gn sonra yaplm saylr.

Muhatabn adreste bulunmamas, lmesi veya adresinden srekli olarak ayrlmas halinde yaplacak ilem

MADDE 30 (1) Adres kayt sistemindeki yerleim yeri adresine meruhat verilerek karlan tebligatlar hari olmak zere, muhatap veya muhatap adna tebli yaplabilecek olanlardan hibiri gsterilen adreste srekli olarak bulunmazsa, tebli memurunun, adreste bulunmama sebebini bilmesi muhtemel komu, ynetici, kapc, muhtar, ihtiyar heyeti veya meclisi yeleri, kolluk amir ve memurlarndan aratrarak beyanlarn tebli mazbatasna yazp imzalatmas, imzadan ekinmeleri halinde bu durumu yazarak imzalamas gerekir.

(2) Muhatap lmse veya gsterilen adresten srekli olarak ayrlm ve yeni adresi de tebli memurunca tespit edilememise tebligat evrak, tebligat karan mercie geri gnderilir.

(3) Yeni adres, tebli memuru tarafndan tespit edilmise bu adres, tebli mazbatasndaki mahsus yerine ve tebli evrakndaki adresin bulunduu tarafa yazlr.

(4) Yeni adres, tebli memurunun tevzi blgesi dhilinde bulunduu takdirde tebligat o adrese yaplr. Yeni adres, ayn PTT merkezinin dier bir tevzi blgesinde veya baka bir PTT merkezinin mntkas iinde bulunursa, tebli evrak yeni adreste tebliinin temini iin memur tarafndan bal olduu merkeze iade olunur.

(5) 15 inci maddede yer alan hususlar gz nnde bulundurulduunda tebligatn, tebli evraknda belirtilen tarihten nce yaplamayacann anlalmas veya yeni adresin yabanc bir lkeye ait olmas durumunda PTT merkezi tebli evrakn tebligat karan mercie geri gnderir.

Tebli imknszl ve tebellden kanma ile adres kayt sistemindeki adreste bulunamama halinde yaplacak ilem

MADDE 31 (1) Tebli memuru;

a) Muhatap veya muhatap adna tebligat yaplabilecek kiiler, o adreste bulunduklar halde hibirinin tebli annda gsterilen adreste mevcut olmamalar,

b) Muhatap ya da kendilerine tebligat yaplabilecek kiilerin tebellden kanmas,

c) Muhatap, gsterilen adreste hi oturmam veya bu adresten srekli olarak ayrlm olsa dahi tebligatn, muhatabn adres kayt sistemindeki yerleim yeri adresine bu husus meruhat verilerek karlmas,

hallerinden biri gerekletii takdirde tebli olunacak evrak, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti veya meclisi yesinden birine ya da kolluk amir veya memuruna imza karlnda teslim eder. Tebli memuru, ek-1de yer alan (2) numaral rnee uygun olarak dzenlenen ihbarnameyi gsterilen adresteki kapya yaptrr. (a) bendinde belirtilen halin gereklemesi durumunda tebli memuru, tebli olunacak ahsa keyfiyetin haber verilmesini de mmkn olduka en yakn komularndan birine, varsa ynetici veya kapcya da bildirir.

(2) Birinci fkrann (c) bendi gereince yaplacak tebligatlarda tebli memurunca 30 uncu maddeye gre aratrma yaplmaz.

Tebli tarihi

MADDE 32 (1) 31 inci maddenin birinci fkrasna gre yaplacak tebligatlarda, ihbarnamenin gsterilen adresin kapsna yaptrld tarih, tebli tarihi saylr.

Tebli evraknn saklanmas ve ihbarnamenin kapda kalma sresi

MADDE 33 (1) 29 uncu maddenin ikinci fkras ve 31 inci madde gereince kendisine tebli evrak teslim edilen kiiler, tebli evrakn ay saklamakla ykmldrler. Tebli evraknn belirli sre iermesi durumunda, bu evrak ierdii srenin bitiminden itibaren ay daha saklanr. Bu sreden sonra tebli evrak hakknda yaplacak ilemler ilgili kurumlarn mevzuatna tbidir.

(2) 29 ve 31 inci maddeler gereince yaplan tebligatlarda kapya yaptrlan ihbarname on gn sreyle kapda kalr.

Muhatap yerine tebligat yaplacak kiinin ya ve ehliyet art

MADDE 34 (1) Muhatap yerine kendisine tebli yaplacak kiinin grnne nazaran onsekiz yandan aa olmamas ve aka anlalr bir ekilde ehliyetsiz bulunmamas gerekir.

(2) Akl hastal, akl zayfl veya dier bir hastalk ya da engel sebebiyle kendisi ile anlama imkn olmayan kiiye tebligat yaplmaz.

(3) Muhatap adna kendisine tebligat yaplacak olan, grnne nazaran onsekiz yandan aa veya aka anlalr bir ekilde ehliyetsiz olur ve o adreste muhatap yerine tebligat yaplacak baka bir kii de bulunmazsa 30 ve 31 inci madde hkmlerine gre ilem yaplr.

Tebli mazbatasnda bulunmas gereken bilgiler ve tanzimi

MADDE 35 (1) Tebli bir mazbata ile belgelendirilir. Bu mazbatann;

a) Teblii karan merciin adn,

b) Teblii isteyen tarafn adn, soyadn ve adresini,

c) Muhatabn adn, soyadn ve adresini,

) Tebliin konusunu,

d) Tebliin kime yapldn ve tebli muhatabndan bakasna yaplm ise o kiinin adn, soyadn, adresini ve 34 nc madde gereince tebelle ehil olduunu,

e) Tebli tarihini, saatini ve nerede yapldn,

f) 30 uncu ve 31 inci maddelerdeki durumlarn gereklemesi halinde bu hususlarla ilgili hangi ilemlerin yapldn, adreste bulunmama ve kanma iin gsterilen sebebi,

g) Tebligatn adres kayt sistemindeki yerleim yeri adresine yaplmas durumunda buna ilikin kayd,

) Tebli evrak kime verilmi ise onun ad, soyad, sfat ve imzas ile tebli memurunun ad, soyad ve imzasn,

iermesi gerekir.

(2) Tebli mazbatasnda yukarda belirtilen hususlar kaydetmek iin yeterli alan bulunmamas halinde tebli memuru usulne uygun ekilde mazbataya eklenti yapabilir.

(3) Bu maddeye gre hazrlanarak bastrlan ve tebligat karan merci tarafndan tanzim edilen ek-1de yer alan (3) numaral rnek tebli mazbatasnn ilgili blmleri tebli memuru tarafndan tebli yerinde dzenlenir.

(4) Tebli mazbatas, teblii karan merci ve tebli memuru tarafndan okunakl ekilde dzenlenir.

(5) Tebli mazbatasnda muhatabn birden fazla adresine yer verilemez. Aksi halde tebli mazbatas tebligat karan mercie iade edilir.

Kimlik aratrmas

MADDE 36 (1) Tebli memuru, tebligat yaparken muhatabn veya bu Ynetmelik hkmlerine gre onun adna tebli yaplacak kiilerin kimlikleri ile bu Ynetmelikte belirtilen artlar tayp tamadklarn incelemeye yetkilidir.

mza edemeyecek durumda olmak

MADDE 37 (1) Kendisine tebli yaplacak kii, imza atacak kadar yaz bilmez veya dier sebeplerle imza atamayacak durumda bulunursa okuryazar komulardan bir kimse, okuryazar bir komu bulunmaz veya bulunan komu imzadan kanrsa tebli memurunun daveti zerine gelecek olan o mahalle veya kyn muhtar veya ihtiyar heyeti ya da meclisi yelerinden birisi yahut bir kolluk grevlisi huzurunda aadaki hkmlere gre tebligat yaplr:

a) Kendisine tebli yaplan kiinin sol elinin baparma, sol elinin ba parma yoksa ayn elinin dier bir parma, sol eli yoksa sa elinin ba parma, bu da yoksa dier parmaklarndan biri bastrlr.

b) Tebli yaplacak kiinin iki eli de yoksa tebli evrak kendisine verilir.

c) Tebli mazbatasnda hangi elin hangi parmann bastrld ve sebebi, tebli yaplacak kiinin iki eli de yoksa evrakn kendisine verildii ve huzurunda tebligat yaplan ahsn kimlii yazlarak hazr bulunan ahsa da imzalattrlr.

DRDNC BLM

Yabanc lkede Yaplacak, Yabanc lkeden Gelecek veya

Yabanclara Yaplacak Tebligat

Yabanc lkelerde bulunanlara tebligat

MADDE 38 (1) Yabanc lkelerde bulunanlara tebli olunacak evrak, tebligat karan merciin bal bulunduu bakanlk araclyla Dileri Bakanlna, oradan da o yerdeki Trkiye Bykeliliine veya bakonsolosluuna gnderilir.

(2) Dileri Bakanlnn araclna gerek grlmeyen hallerde, tebligat evrak bakanlklarca dorudan o yerdeki Trkiye Bykeliliine veya bakonsolosluuna gnderilebilir.

(3) Dileri Bakanl ve teblii karan merciin bal olduu bakanlk tebli evrakn, 39, 40, 41, 43 ve 47 nci madde hkmlerine gre dzenlenip dzenlenmedii ynnden inceler, varsa yanllk ve eksiklikleri dzelttirir veya tamamlattrr.

Tebli evraknn dzenlenmesi

MADDE 39 (1) Yabanc lkelere gnderilecek tebli evrak, anlama hkmleri ve mtekabiliyet esaslarna gre dzenlenir.

(2) Yabanc lkelere gnderilecek tebli evraknda; muhatabn ad ve soyad, tam adresi ve uyruu gsterilir. Bu bilgiler yaz makinesi ile yazlr.

(3) Her takvim yl banda, tebligat ileriyle ilgili anlamalar hkmleri, mtekabiliyet esaslar ve hangi lkeler iin avans olarak ne kadar tebligat masraf yatrlmas gerektii Adalet Bakanlnca Dileri Bakanlndan gr alnarak Resm Gazetede yaymlanr.

(4) Bir takvim yl iinde meydana gelen deiiklikler de ayn usulle ilan edilir.

Tebli evraknn tercme ettirilmesi

MADDE 40 (1) Tebli evrak ve tebli mazbatal kapal zarf, muhatabn bulunduu lke diline veya anlamalarla belirlenen dile tercme ettirilir.

(2) Tebli evrak, ilgili tarafndan tebligat karacak mercie verilmise, tercmenin noterlikte yaptrlmas gerekir. lgilinin bulunduu yerdeki noterlikte o dili bilen mtercim bulunmaz ve ilgilinin tercmeyi ahsen veya vekili tarafndan dier bir ehirdeki noterlikte yaptrmas imkn da bulunmazsa, tercme, tebligat karacak merci tarafndan tercme yaplabilecek yerde bulunan denk bir merci vastasyla oradaki noterlikte yaptrlr.

(3) Tebligat evrak, ilgili merci tarafndan resen tanzim edilmise, merciin mtercimi varsa onun tarafndan tercme edilir ve merci tarafndan onaylanr. Aksi halde, o yerdeki noterlikte veya dier bir yerde bulunan denk bir merci vastasyla tercme ettirilir.

(4) u kadar ki ilgili merci, adli mercilerden ibaret ise, tercme, mtercim bulunabilecek yerdeki yetkili merciin istinabesi suretiyle yaptrlr.

Mddet tayini

MADDE 41 (1) Yabanc lkelere gnderilecek olan ve belirli bir gn ieren tebli evraknn, teblii karan merci tarafndan, belirlenen gnden en az ay nce ilgili bakanla gnderilmesi gerekir.

Yabanc lkelerdeki Trk vatanda olmayanlara tebligat

MADDE 42 (1) Yabanc lkede kendisine tebligat yaplacak kii Trk vatanda olmad takdirde, tebligat o lkenin yetkili makam vastasyla yaplr. Bunun iin anlama veya o lke kanunlar msait ise, o yerdeki Trkiye siyasi memuru veya konsolosu tebligat yaplmasn yetkili makamdan ister.

Yabanc lkelerde Trk vatandana yaplacak tebligat

MADDE 43 (1) Yabanc lkede kendisine tebligat yaplacak kii, Trk vatanda olduu takdirde tebligat, o yerdeki Trkiye siyasi memuru veya konsolosu vastasyla da yaplabilir.

(2) Bu halde tebligat Trkiye siyasi memuru veya konsolosu ya da bunlarn grevlendirecekleri bir memur yapar.

(3) Tebliin konusu ile hangi merci tarafndan karld bilgilerinin yer ald ve otuz gn iinde bavurulmad takdirde tebliin yaplm saylaca ihtarn ieren bildirim, muhataba o lkenin mevzuatnn izin verdii yntemle gnderilir.

(4) Bildirimin o lkenin mevzuatna gre muhataba tebli edildii belgelendirildiinde, tebli tarihinden itibaren otuz gn iinde Trkiye Bykelilii veya Konsolosluuna bavurulmad takdirde tebligat otuzuncu gnn bitiminde yaplm saylr. Muhatap Trkiye Bykelilii veya Konsolosluuna bavurduu takdirde tebli evrakn almaktan kanrsa, bu hususta dzenlenecek tutanak tarihinde tebli yaplm saylr. Evrak bekletilmeksizin merciine iade edilir.

(5) Tebligat, ek-1de yer alan (4) numaral rnee gre dzenlenecek bir mazbata ile belgelendirilir.

(6) Tebellden kanma halinde bu husus mazbataya yazlarak tebli yapan tarafndan imzalanr.

(7) Bu maddeye gre kaza merciler tarafndan karlacak tebligatta, tebli evrak dorudan o yerdeki Trkiye Bykelilii veya Konsolosluuna gnderilebilir. Trkiye Bykelilii veya Konsolosluu tarafndan tebli ileminin gerekletirilmesinden sonra evrak dorudan ilgili kaza mercie gnderilir.

(8) Tebligat karan kaza merci bu madde hkmne ya da 38 inci maddeye gre tebli yapma hususunda takdir hakkna sahiptir.

Yabanc lkelerden gelen evrakn teblii

MADDE 44 (1) Yerleim yeri Trkiyede bulunan yerli veya yabanc ahslara tebli edilmek zere yabanc bir lkenin eliliinden veya havzasnda bulunduu valilik kanalyla konsolosluundan Dileri Bakanlna tevdi olunan evrak, Dileri Bakanl tarafndan anlama hkmleri ve mtekabiliyet esaslarna uygun grld takdirde, ek-1de yer alan (5) numaral rnek eklindeki tebli mazbatas, zarf iinde tebligatn mahiyetine gre ilgili bakanla gnderilir. lgili bakanlk tebligat, muhatabn bulunduu yerdeki yetkili merci vastasyla bu Ynetmelik hkmleri gereince yaptrr.

(2) Tebli ilemi yerine getirildikten sonra tebli mazbatas ayn yollardan iade edilir.

Trkiyede yabanclara tebligat

MADDE 45 (1) Trkiyede kendisine tebligat yaplamayacak olan bir yabancya tebligat karlmas durumunda muhatap, tebli memuruna kendisine tebligat yaplamayacan beyan eder veya tebli memuru bu hususu bizzat renirse keyfiyet tebli mazbatasna erh edilerek evrak iade olunur.

(2) Muhatap, tebli yaplabilecek kiilerden olmasna ramen, muhatabn adresi, lke d muamelesi gren bir yer ise ve tebli memuru tebligat yapamazsa birinci fkra gereince ilem yaplr.

(3) Birinci ve ikinci fkralarda belirtilen hallerde, tebellden kanma gibi bu Ynetmelik hkmlerine gre dier bir ilem yaplmaz.

(4) Birinci ve ikinci fkralarda belirtilen hallerde tebligat karan merci, tebli evrakn, bal olduu bakanlk kanalyla Dileri Bakanlna gnderir.

(5) Trkiyede kendilerine tebligat yaplamayacak olan eli, elilik katibi gibi kiiler Dileri Bakanl tarafndan belirlenir.

Yabanc lkelerde Trk memurlarna tebligat

MADDE 46 (1) Resm grevle yabanc lkede bulunan Trk memurlarna 38 inci maddenin birinci fkras veya 43 nc madde hkmlerine gre tebli yaplr.

Yabanc lkelerde Trk asker ahslarna tebligat

MADDE 47 (1) Yabanc lkede bulunan Trk asker ahslarna yaplacak tebligat bal bulunduklar Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanl, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanl vastasyla yaplr.

(2) Bu komutanlklar tebli evrakn, tebligat yaplacak ahsn bulunduu yabanc lkedeki birlik veya kurum komutan veya amirine gnderirler.

(3) Tebligat, kta komutan, kurum amiri gibi en yakn st yapar. Kta veya bir kurum yoksa tebligat en yakn amiri tarafndan yaplr.

(4) nc fkradaki haller dnda yurt dnda bulunan asker kiilere tebligat, 46 nc madde hkmne gre yaplr.

BENC BLM

lanen Tebligat

Adresin mehul olmas

MADDE 48 (1) Bu Ynetmelik hkmleri uyarnca kendisine tebligat yaplamayan, tebli memuru tarafndan adresi tespit edilemeyen, adres kayt sisteminde de yerleim yeri adresi bulunmayan kiinin adresinin tespiti iin tebligat karan merci tarafndan adres aratrmas yaplr.

(2) Tebligat karan merci, muhatabn adresini ncelikle resm veya zel kurum ve dairelerden, bunlardan sonu alnamad takdirde kolluk vastasyla aratrabilir ve tespit ettirebilir. Yaplan aratrmalara ramen muhatabn adresinin tespit edilememesi halinde adres mehul saylr.

(3) Adresi mehul olanlara tebligat ilanen yaplr.

(4) lnen tebligat, bu maddedeki usuller izlendikten sonra bavurulacak son aredir.

lanen tebligat usul

MADDE 49 (1) lanen tebli, 48 inci madde gereince ilgili merciin sebebini gstermek suretiyle verecei karar zerine aadaki ekilde yaplr:

a) lan, kendisine tebli yaplacak kiinin en gvenilir bir ekilde renmesini salayabilecek ve varsa teblii karan merciin bulunduu yerde yaymlanan bir gazetede ve elektronik ortamda Basn lan Kurumu vastasyla yaplr. Muhatabn en gvenilir bir ekilde renmesini salayabilecei umulan gazete, teblii karan merciin bulunduu yerde yaymlanan bir gazete ise, ayrca bir dier gazete ile ilan yaplmaz.

b) Tebli olunacak evrak ve ilan sureti bir ay sreyle teblii karan mercide herkesin kolayca grebilecei bir yere aslr.

c) Merci, gerekirse, ikinci defa ilan yaplmasna karar verebilir. kinci ilan da (a) ve (b) bendi hkmlerine gre yaplr. ki ilan arasndaki sre bir haftadan az olamaz. kinci ilan, gerekiyorsa yabanc lke gazeteleriyle de yaptrlabilir.

(2) Adresi yabanc lkede bulunanlara ilan yoluyla tebli yaplmasn gerektiren hallerde, teblii karan merci, tebli olunacak evrak ile ilan suretlerini yabanc lkede bulunan kiinin varsa bilinen en son adresine, ayrca, iadeli taahhtl mektupla gnderir ve posta makbuzunu dosyasnda saklar.

lann yaptrlmas

MADDE 50 (1) lan, teblii karan merci tarafndan masraf 8 inci maddeye gre ilgilisinden alnarak 49 uncu madde gereince yaymlattrlr.

(2) lan yabanc bir lke gazetesiyle yaymlanacak ise 38 il 41 inci madde hkmleri de kyasen uygulanr.

lann ierii

MADDE 51 (1) landa; ilgililerin ad ve soyadlar, ileri, yerleim yeri veya mesken ya da iyeri adresleri, tebli olunacak evrakn ieriinin zeti, tebliin anlalabilecek ekilde konusu, sebebi, ilann hangi merciden verildii, ilan daveti gerektiriyorsa nerede ve ne iin, hangi gn ve saatte hazr bulunaca hususlarna yer verilir.

Tebli tarihi

MADDE 52 (1) lan yoluyla tebli, son ilan tarihinden itibaren yedi gn sonra yaplm saylr. lan yoluyla tebli yaplmasna karar veren merci, iin gereine gre daha uzun bir sre tayin edebilir. Ancak bu sre onbe gn geemez.

ALTINCI BLM

Usulsz Tebligat, Gece ve Tatil Gnlerinde Tebligat

Usulne aykr tebliin hkm

MADDE 53 (1) Tebli, usulne aykr yaplm olsa bile, muhatab teblii renmi ise geerlidir. Aksi takdirde tebligat yaplmam saylr. Muhatap, her ne ekilde olursa olsun tebli evrakn veya davetiyeyi alrsa ya da bunlarn ieriini renirse teblii renmi saylr.

(2) Muhatabn teblii rendiini beyan ettii tarih, tebli tarihi olarak kabul edilir.

(3) Tebliin usulne aykr yaplm olmas halinde, muhatabn teblii rendiinin ve bunun tarihinin iddia ve ispat mmkn deildir.

Gece vakti tebligat

MADDE 54 (1) Gece vakti tebligat yaplabilir.

Tatil gnlerinde tebligat

MADDE 55 (1) Resm ve adli tatil gnlerinde de tebligat yaplabilir.

YEDNC BLM

Kaza Tebligat

Kaza tebligatn kapsam

MADDE 56 (1) Adli, idari ve asker kaza mercilerince yaplacak tebligat ilerinde bu Ynetmelik hkmleri uygulanr.

Deitirilen adresin bildirilmesi zorunluluu ve yaplacak ilemler

MADDE 57 (1) Muhataba veya adresinde bu Ynetmeliin gsterdii usullere gre onun yerine tebell edebilecek birine tebligat yaplmasndan veya 31 inci madde gereince ilem yaplmasndan sonra muhatap bu adresini deitirirse, yeni adresini hemen teblii yaptrm olan kaza merciine bildirmek zorundadr. Bu takdirde bundan sonraki tebliler, bildirilen yeni adrese yaplr.

(2) Adresini deitiren kii yenisini bildirmedii ve adres kayt sisteminde yerleim yeri adresi de tespit edilemedii takdirde, adres aratrmas yaplmasna gerek kalmakszn ek-1de yer alan (6) numaral rnee gre dzenlenecek tebli evraknn bir nshas eski adresin kapsna aslr ve aslma tarihi tebli tarihi saylr.

(3) Bundan sonra eski adrese karlan tebliler muhataba yaplm saylr.

(4) Daha nce tebligat yaplmam olsa bile, tzel kiiler bakmndan ana stat, sicil, tzk ve kurulu senedi gibi resm kaytlardaki adresleri esas alnr ve bu madde hkmleri uygulanr.

(5) Daha nce yurt dndaki adresine tebligat yaplm Trk vatanda, yurt d adresini deitirir ve bunu teblii karan mercie bildirmez, adres kayt sisteminden de yerleim yeri adresi tespit edilemezse, bu kiinin yurt dnda daha nce tebligat yaplan adresine Trkiye Bykelilii veya Konsolosluunca 43 nc maddeye gre gnderilen bildirimin adrese ulatnn belgelendii tarihten itibaren otuz gn sonra tebligat yaplm saylr.

Celse esnasnda veya kalemde tebligat

MADDE 58 (1) Celse esnasnda veya kalemde soruturmaya, davaya ya da takibe ait evrakn; taraflara, ilgili nc kiilere, katlana, vekillere veya kanuni temsilcilere tutanaa geirilmek suretiyle veya imza karlnda, tebli konusu belirtilerek tevdii, tebli hkmndedir. Bu durumda ayrca tebli mazbatas dzenlenmesi gerekmez ve masraf da alnmaz.

Avukat ktiplerine ve stajyerlerine tebligat

MADDE 59 (1) Celse esnasnda kaza merci tarafndan, sfatlar usulen tespit edilen avukat ktiplerine ve stajyerlerine bir sonraki celse gn ve saatinin bildirilmesi, avukata tebli hkmndedir.

Vekillerin birbirlerine tebligat yapmas

MADDE 60 (1) Vekil vastasyla takip edilen davalarda, vekil, makbuz karlnda dier vekile tebligat yapabilir.

Tebli mazbatas tanzim edilmemesi

MADDE 61 (1) 59 uncu ve 60 nc maddeler gereince yaplan tebligatta, ayrca tebli mazbatas tanzim edilmez.

Tebell edecek ahsn hasm olmas

MADDE 62 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine gre muhatap adna kendilerine tebli yaplabilecek kiilerin, o davada hasm olarak ilgileri varsa, muhatap adna kendilerine tebligat yaplamaz.

Tebli kararlarnn ivedilii

MADDE 63 (1) Teblie dair kararlar, daha nce belirlenmi celse gn beklenmeden verilir.

Yarg yerlerinde memur vastasyla tebli

MADDE 64 (1) Adli, idari ve asker yarg yerleriyle dier adalet daireleri, resen veya talep halinde, iin mahiyetine gre, memurlar vastasyla tebligat yaplmasna karar verebilirler.

Cumhuriyet basavclna tebligat

MADDE 65 (1) Cumhuriyet basavclna yaplacak tebligat, tebli olunacak evrak aslnn gsterilmesi ya da elektronik ortamda gnderilmesi suretiyle yaplr. Tebligatn belgelendirilmesi iin, elektronik ortamda gvenli elektronik imzal olarak gnderilen evrak hari olmak zere Cumhuriyet savcs tarafndan evrak aslna Grld ibaresi yazlarak imzalanr.

(2) u kadar ki, bu Tebli bir srenin balangcna esas olacaksa, Cumhuriyet savcs evrakn gsterildii gn de evrak aslna yazar ve imzalar.

Asker kazada tebligat

MADDE 66 (1) Asker kaza makam ve mercilerince askeri ahslara yaplacak tebligat, yazl bir emirle ifa olunur ve tebell ilmhaberi, tebligat talep veya emreden makam veya mercie gnderilir.

(2) Tebell ilmhaberinin;

a) Teblii karan merciin adn,

b) Teblii talep veya emreden makam veya merciin adn,

c) Tebli olunan ahsn, adn, soyadn ve knyesini,

) Tebliin konusunu,

d) Tebliin nerede yapldn, tarihi ve saatini,

e) Tebli ve tebell eden ahslarn imzalarn,

iermesi gerekir.

SEKZNC BLM

dari Tebligat

Kapsam

MADDE 67 (1) Kaza ve mali tebligatn dnda kalan tebligat, idari tebligattr.

Birden fazla kiinin temsilcisine tebligat

MADDE 68 (1) Birden fazla kiinin temsilcisine, tebli olunacak evrakn ancak bir nshas verilir.

(2) u kadar ki, yalnz evrak tebell iin vekalet verilen kiiye temsil ettii kiilerin says kadar nsha verilir.

(3) Evrak tebell iin temsilci tayin ederek merciine bildirmi olan kiiye tebligat yaplmaz.

Gmrk ve tekel ilerinde tebligat

MADDE 69 (1) Gmrk ve tekel ilerinde, kendi kanunlarnn imkn verdii hallerde, ilemin yapld yerde hazr bulunan ilgiliye tebligat, bu ile grevli memurlar vastasyla yaplr.

Tapu idarelerince yaplacak tebligat

MADDE 70 (1) Tapuda kaytl tanmazlarn veya miras, istimlak, cebr icra veya mahkeme ilmyla iktisapta bulunan hak sahipleri, adreslerini ve deitirdikleri takdirde yenisini bulunduklar yerin tapu idaresine bildirmeye mecburdur. Kendilerine bu durumu belgeleyen bir makbuz verilir. Davetiye veya tebli evrak, bu suretle bilinen son adrese gnderilir. Hak sahiplerinin adres bildirmemeleri hlinde adres kayt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir.

DOKUZUNCU BLM

Mal Tebligat

Saytay tarafndan yaplacak tebligat

MADDE 71 (1) Saytay tarafndan yaplacak tebligat, tebli yaplacak kiilerden merkez tekilatlarnda grevli bulunanlara bal olduklar daireler, bunlarn haricinde kalanlara mahalli mlki amiri vastasyla ve memur marifetiyle yaptrlr.

(2) Adresin tespit olunamamas veya tebellden kanma hallerinde tebligat, Tebligat Kanunu ve bu Ynetmelik hkmlerine gre yaplr.

Dier mali tebligat

MADDE 72 (1) zel kanunlarda tebligata ilikin bir hkm bulunmamas halinde mali tebliler, Tebligat Kanunu ve bu Ynetmelik hkmlerine gre yaplr.

ONUNCU BLM

Tebli Evraknn Hazrlanmas ve PTT letmesine Tevdi

Tebli mazbatal zarfn dzenlenmesi

MADDE 73 (1) 2 nci maddede belirtilen mercilerce karlacak tebli evrak, teslim srasnda kolaylkla ayrlabilecek ekilde, ek-1de yer alan (7) numaral rnee gre hazrlanm olan tebli mazbatal bir zarf iine konulur.

(2) Tebli evraknn tebli mazbatas haricindeki ksmlar, teblii karan merci tarafndan doldurulur.

Telgrafla tebligat

MADDE 74 (1) Telgrafla tebligat, normal veya acele iaretli olmak zere iki tr olarak kabul edilir. Telgraf otomasyon sistemi zerinden alnacak listenin bir rnei karan mercie verilir.

Liste ile tevdi

MADDE 75 (1) Tebligat karmaya yetkili mercilerce usulne uygun olarak dzenlenen tebli evrak, ek-1de yer alan (8) numaral rnee uygun olarak tanzim edilen tevdi listesi ile birlikte PTT iyerlerine tevdi edilir.

Tebli evraknn tetkiki

MADDE 76 (1) PTT letmesi, tebli evraknn tebli mazbatas haricinde kalan ksmlarnn teblii karan merci tarafndan tamamen doldurup doldurmad, posta pullarnn tarifeye gre yaptrp yaptrmad, evrak tevdi edenin huzurunda tetkik eder. Usulne uygun olmayan evrak, sebebi tevdi listesinde yazlarak iade edilir.

Tebli evraknn kabul

MADDE 77 (1) Tebli evrak, barkod numaralar vastasyla kaytl posta otomasyon sistemine kaydedilir. Sistem zerinden kabul listesi dzenlenir. Kabul listesinin bir rnei karan mercie verilir. Kabul edilen tebli evrak, sistem zerinden takip edilir. Tebli evraknn teslimi ile mazbatalarnn k merciine iade ilemleri bu Ynetmelik hkmleri kapsamnda yaplr.

ONBRNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Tebliin vaktinde yaplmamas

MADDE 78 (1) Tebli vaktinde yaplmaz veya tebli mazbatas belirlenen zamanda gelmezse tebligat karan merci durumu mahalli PTT merkezine bildirir.

(2) Mahalli PTT merkezi, ikyet konusu olan evrakn ne ilem grdn inceler ve gerekirse var merkezinden aratrr ve takip eder.

(3) Yaplan aratrma ve takip sonucu, mahalli PTT merkezi ve gerektiinde Posta ve Telgraf Tekilat Genel Mdrl tarafndan mmkn olduu kadar ksa bir zaman iinde tebligat karan mercie bildirilir.

Basl evrak

MADDE 79 (1) Ek-1de yer alan (2) ve (7) numaral rnek basl evra, Posta ve Telgraf Tekilat Genel Mdrl, dierleri ise teblii karan merciler tarafndan temin edilir.

(2) Bu Ynetmelie ekli rneklere gre bastrlacak evrakn beyaz renkte olmas gerekir. Ancak, 16 nc maddenin ikinci fkras uyarnca adres kayt sistemine gre dzenlenecek tebli zarf ak mavi renkte bastrlr.

Atflar

MADDE 80 (1) Bu Ynetmeliin yrrle girmesiyle, mevzuatta, 20/8/1959 tarihli ve 4/12059 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Tebligat Tzne yaplan atflar, bu Ynetmelie yaplm saylr.

Yrrlk

MADDE 81 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 82 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Adalet Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin eklerini grmek iin tklaynz